کابل دوشاخه چپقی

کابل دوشاخه بدون ارت

  • 0.75 * 2
  • 1.0 * 2
  • 1.5 * 2

کابل دوشاخه ارت دار

  • 0.75 * 3
  • 1.0 * 3
  • 1.5 * 3

استاندارد- بهترین کابل- مواد PVC نو – مغزی توپر برنچی