صفحه اصلی

تولید و تامین : المنت حرارتی ، کابل دوشاخه، کابل usb ،ترموستات سماور و آبگرمکن ، سیم نسوز ، سیم کروم نیکل ، پارچه نسوز ، وارنیش ، میکا


المنت سماور
المنت آبگرمکن
المنت اون تستر
خمکاری و جوشکاری المنت های صنعتی
المنت با سربندی سیلیکان
المنت فین دار با سطح مقطع چهار گوش
المنت فین دار

2
کابل دوشاخه بدون ارت
1
کابل دوشاخه ارت دار
کابل پاور کامپیوتر و چایساز
  • المنت های حرارتی کابل دوشاخه ترموستات