تست المنت حرارتی

تست مقاومت عایقی

معمولا در تست مقاومت عایقی در ولتاژ 500V  باید مقاومت عایقی بیشتر از 200MΩ باشد.

معمولا این تست توسط دستگاه میگر انجام میشود.

تست مقاومت عایقی

http://www.facebock.com/damaelectric.ir