محاسبه توان المنت

محاسبه توان المنت باید ولتاژ ( اختلاف پتانسیل) V ، مقاومت اهمی R , شدت جریان (امپر) I  را مورد توجه قرار داد.

مطابق قانون اهم:

اختلاف پتانسیل دو سر یک مقاومت با رابطه  داده می‌شود که در آن I، شدت جریانی است که از مقاومت می‌گذرد.

از طرفی مقدار انرژی مصرفی در یک مقاومت از رابطه  محاسبه می‌شود. توان مصرفی که عبارت است از

مقدار انرژی الکتریکی مصرف شده در این مقاومت در واحد زمان، از رابطهٔ زیر محاسبه می‌شود:

حال اگر مقدار انرژی را از فرمولش در رابطه توان جایگذاری کنیم، روابط مربوط به توان به صورت زیر بدست می‌آید:

همچنین اگر در فرموژل بالا به جای  با توجه به قانون اهم، مقدار  را بگذاریم، فرمول دوم توان نیز بدست می‌آید:

رابطه دیگری نیز می‌توانیم برای توان بدست آوریم:

توان  را می‌توان از یکی از روابط بالا بدست آورد. این توان مصرفی برای المنت را به روش زیر بدست اورد

مقدار مقاومت المنت را توسط اهم متر اندازه بگیریم ولتاژ دو سر المنت مهم است معمولا برروی المنت حک شده استمحاسبه توان المنت

و یا شدت جریان برحسب امپر را توسط امپرمتر یا کلمپ اندازه گیری نمود

و توسط فرمول های بالا توان المنت را محاسبه نمود

البته در المنت محل مصرف مهمترین مقوله است مثلا المنتی که در اب استفاده میشود

برای هوای ازاد مناسب نیست به این دلیل توان تعریف شده در هر سانتی متر المنت

نقش بسزایی در طول عمر المنت با توجه به محل مصرف دارد.

لذا در محاسبات متریال ساخت المنت باید محل مصرف مشخص شود.

محاسبه توان مصرفی المنت حرارتی

توان مصرفی=زمان/(چگالی x حجم x ظرفیت گرمای ویژه x اختلاف دما)

 مثال: 

22x4200x(50×1000)x0.001) / (30×60) = 2567w)

این محاسبه برای زمانیکه اختلاف دما را داریم زمان نیاز به حرارت دهی و نوع

ماده( جامد – مایع – گاز) که المنت در ان فضا حرارت دهی می کند، ظرفیت گرمای ویژه

(جدول) میتوان توان مورد نیاز را محاسبه نمود.

https://www.damaelectric.ir